Chiều ngày 12/9/2019 nhà trưởng tổ chức họp ban đại diện phụ huynh của từng lớp và chia tay ban đại diện phụ huynh của nhà trường