TRƯỜNG TH CÂY THỊ TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP - TRÌNH BÀY BẢNG VÀ KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP TRƯỜNG NĂM 2018 - 2019